Vergoeding van je kosten

Als particulier kan je op verscheidene manieren je kosten voor een coachingstraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Via je werkgever
Veel werkgevers reserveren een opleidingsbudget per medewerker. De kosten van een cursus zijn meestal vele malen hoger dan die van een coachingstraject. Een coachingstraject is op de persoon toegesneden en wordt als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie. Of op het op peil houden/ verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.
Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten voor coaching aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder de primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet vergoed. Er zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Vraag uw ziektekostenverzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding van een coachingstraject.

Via een PGB
Mensen met een persoonsgebonden budget konden in het verleden deze kosten via het PGB vergoed krijgen. De regels omtrent de vergoedingen zijn de laatste tijd in beweging. De laatste stand van zaken en de voorwaarden voor een PGB vind je op de site van PerSaldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB: www.pgb.nl

 

Via het UWV
Voor wie een uitkering ontving was het mogelijk om bij de uitkeringsinstantie (UWV) aanspraak te maken op financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kon met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Het UWV stelde dan budget beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kon betalen. Maar ook hier zijn de regels sterk in beweging. Kijk voor de laatste stand van zaken op de site van het UWV: www.uwv.nl